dodaj firmę BAZA FIRM OGŁOSZENIA
Regulamin do ogłoszeń

REGULAMIN PRZEGLĄDANIA I DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE WWW.OCZAMIRODZICA.PL

 

 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Serwis internetowy www.oczamirodzica.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń  przez okres 14 dni, począwszy od dnia akceptacji ogłoszenia przez administratora.

 

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu www.oczamirodzica.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowanie o podobnych parametrach) oraz łącza zapewniającego dostęp do internetu.

 

 

Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie www.oczamirodzica.pl jest bezpłatne.

 

Zamieszczanie Ogłoszeń w serwisie www.oczamirodzica.pl jest bezpłatne.

 

Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.

 

Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po akceptacji przez administratora ogłoszenia.

 

Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.

 

Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie www.oczamirodzica.pl zezwala i upoważnia na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, nr. telefonu,  zdjęcia inne elementy wchodzące w jego treść. Udzielenie przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie skutkuje po stronie www.oczamirodzica.pl obowiązkiem publikacji ogłoszenia. Celem publikacji Ogłoszenia jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. www.oczamirodzica.pl nie pobiera od Użytkownika dodatkowych opłat.

 

 

 

 

 

ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ

 

W celu zamieszczenia ogłoszenia Użytkownik powinien:

wypełnić formularz dostępny na stronie Serwisu www.oczamirodzica.pl oraz wpisać treść ogłoszenia,

Usługa Ogłoszenia jest bezpłatna.

 

Umowa o świadczenia usługi Ogłoszenie zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi wynoszący 14 dni od zaakceptowania ogłoszenia przez administratora serwisu www.oczamirodzica.pl co oznacza że od chwili zawarcia umowy ogłoszenie jest publikowane przez okres 14 dni.

 

 

 ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ

W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie www.oczamirodzica.pl umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl na warunkach określonych poniżej.

Zamieszczenie treści, zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

Poprzez umieszczenie treści, zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie przez www.oczamirodzica.pl poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu www.oczamirodzica.pl Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl.

 Użytkownik zezwala także www.oczamirodzica.pl na dokonywanie ich opracowań oraz wykorzystanie na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym.

Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie www.oczamirodzica.pl

 

ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.

Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane.

W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w serwisie www.oczamirodzica.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i regulaminem serwisu www.oczamirodzica.pl, każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika podlega moderacji. Moderacja oznacza, że treść i forma każdego ogłoszenia jest sprawdzana przez moderatora. Moderator w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.

Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:

tytuł ogłoszenia: 
- powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi, 
- nie może zawierać adresów www, 
- nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,

opis ogłoszenia: 
- może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu, 
- nie może zawierać treści reklamowych, 
- nie może zawierać samego adresu www, 
- powinien być, jak najbardziej szczegółowy, 
- powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi, 
- musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane, 
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów muszą zawierać informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (oddział i nazwa hodowli) i organizację lub związek, do którego należy właściciel hodowli, w przeciwnym razie www.oczamirodzica.pl  może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu, 
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży psów lub kotów nie mogą zawierać frazy "Dowóz psa lub kota do nowego domu", w przeciwnym razie www.oczamirodzica.pl może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu;

zdjęcia: 
- muszą odzwierciedlać oferowany przedmiot lub usługę, 
- nie mogą zawierać adresów www, 
- z wyjątkiem ogłoszeń dotyczących usług nie mogą przedstawiać samych znaków firmowych, plików graficznych, wizytówek.

Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie www.oczamirodzica.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. www.oczamirodzica.pl  zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń naruszających treść zdań poprzedzających.

Serwis www.oczamirodzica.pl  nie może być wykorzystywany do:

dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),

dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących sporządzania lub pomocy przy sporządzaniu projektów prac zaliczeniowych, magisterskich, licencjackich i innych,

zamieszczania ogłoszeń oferujących lub informujących o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, biletów na mecze piłki nożnej, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących działań naruszających ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności ogłoszeń dotyczących zakazanego przez ustawę: 
- wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, 
- prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych; 
- wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt); psy i koty pochodzące z miejsc innych niż miejsca ich chowu lub hodowli mogą by jedynie oddawane za darmo i zamieszczane w kategorii „Oddam za darmo”, 
- rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (przy czym zakaz nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów), 
- nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, 
- nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (przy czym zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).

www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Dane kontaktowe użytkowników serwisu www.oczamirodzica.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakichkolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, www.oczamirodzica.pl udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

 

 REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności dodania ich do serwisu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.

 

 

 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Użytkownik serwisu www.oczamirodzica.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 

Reklamacje należy zgłaszać przez adres e-mail kontakt@oczamirodzica.pl 

 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez Użytkownika.

 

 

 ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenia drogą mailową.

Polityka prywatności Regulamin Regulamin do ogłoszeń Kontakt
projektowanie stron Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright © oczamirodzica.pl