dodaj firmę
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.oczamirodzica.pl

 Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy portalem www.oczamirodzica.pl i wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami.

 

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego portalu. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

 

 

 

 

1. Administrator danych osobowych

 

 

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z niniejszego serwisu www.oczamirodzica.pl, którego właścicielem i operatorem jest oczamirodzica.pl

 

 

 

2. Charakter i cele portalu

 

 

 

Portal www.oczamirodzica.pl jest serwisem informacyjno-reklamowym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących swoje usługi.

 

 

 

3. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

 

 

 

Firma, która pragnie dodać do bazy www.oczamirodzica.pl swoją ofertę, musi dokonać rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Zarządzania umożliwiającego dodanie oferty.

 

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z portalu www.oczamirodzica.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 

 

4. Prawa i możliwości użytkowników portalu

 

 

 

Rejestrując się na portalu www.oczamirodzica.pl

·         zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

·         akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z portalu,

·         zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

·         zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do portalu za pomocą Twojego loginu i hasła dostępu do portalu www.oczamirodzica.pl

 

 

 

5. Płatności

·         Usługi świadczone przez portal www.oczamirodzica.pl, które zostały wymienione w Cenniku są odpłatne.

·         Opłata jest płatna z góry (przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług dodatkowych płatnych).

·         Opłata za Usługę dodatkowo płatną nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

·         www.oczamirodzica.pl wystawi fakturę VAT Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

·         www.oczamirodzica.pl wystawi fakturę VAT Klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie złożone w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty.

·         Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

·         Faktura VAT zostanie wystawiona po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

·         Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

6. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

 

 

 

Udostępniając portal, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne

materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

 

Portal www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za źródło uzyskanych treści i zdjęć przez naszych klientów i osób z nami współpracujących.

 

Portal www.oczamirodzica.pl zastrzega możliwość blokowania kont w przypadku nie dotrzymania warunków zawartych w regulaminie.

 

 

 

7. Aktywność użytkowników w portalu www.oczamirodzica.pl , przesyłanie materiałów

 

 

 

Masz prawo przesyłania do portalu www.oczamirodzica.pl swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników portalu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

 

 W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach portalu i konta:

 

·         nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, erotycznych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

·         nie może naruszać praw innych użytkowników portalu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych.

·         Nie będziesz wykorzystywać mechanizmów portalu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

·         Zgadzasz się, aby wydawca portalu www.oczamirodzica.pl miał prawo do modyfikacji Twojej wizytówki ( błędy ortograficzne, literówki. ) Redakcja www.oczamirodzica.pl oferuje pomoc w tworzeniu Twojej wizytówki.

 

 

 

8. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

 

 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone na portalu www.oczamirodzica.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy portalu www.oczamirodzica.pl

 

 

 

9. Wyłączenia gwarancji

 

 

 

·         W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia portal www.oczamirodzica.pl takim jaki jest.

·         Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane na portalu www.oczamirodzica.pl materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z portalu www.oczamirodzica.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

·         Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem portalu www.oczamirodzica.pl oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

·         Wydawca portalu www.oczamirodzica.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

·         Wydawca portalu www.oczamirodzica.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na portalu www.oczamirodzica.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

·         Portal www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty, dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

·         Portal www.oczamirodzica.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania portalu www.oczamirodzica.pl  w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

·         Portal www.oczamirodzica.pl  nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

·         Portal www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z portalem www.oczamirodzica.pl

·         Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę portalu www.oczamirodzica.pl w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, portal www.oczamirodzica.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

·         Użytkownikowi korzystającemu z portalu www.oczamirodzica.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu.

·         Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

 

 

10. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

 

 

 

Na portalu www.oczamirodzica.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca portalu www.oczamirodzica.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

 

 

 

11. Rozstrzyganie sporów

 

 

 

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 

·         zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z portalu www.oczamirodzica.pl podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

·         zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

·         zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w portalu i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

 

 

 

12. Zmiany regulaminu korzystania z portalu

 

 

 

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu www.oczamirodzica.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

Polityka prywatności Regulamin Regulamin do ogłoszeń Kontakt
projektowanie stron Warszawa
Wszystkie prawa zastrzeżone Copyright © oczamirodzica.pl