dodaj firmę BAZA FIRM OGŁOSZENIA
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.oczamirodzica.pl

 Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy portalem www.oczamirodzica.pl i wszystkimi korzystającymi z niego Użytkownikami.

 

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszego portalu. Odwiedzając nasz portal, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

 

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

 

 Obowiązek informacyjny:

Użytkowniku Oczamirodzica.pl

w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO – przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Oczamirodzica.pl e-mail kontakt@oczamirodzica.pl

Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia ew. roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Oczamirodzica.pl, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Oczamirodzica.pl na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

·Dodania ich do bazy danych Oczamirodzica.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kategorie danych osobowych

Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym. Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail.

Okres przez który dane będą przetwarzane

·Dane przetwarzane w bazie Oczamirodzica.pl – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych

Dane publikowane na stronie Oczamirodzica.pl są powszechnie dostępne. Dane mogą być udostępniane pracownikom lub współpracownikom Oczamirodzica.pl , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Źródło pochodzenia danych

Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


 

 

1. Administrator danych osobowych

 

 

 

Niniejszy Regulamin reguluje zasady i sposób korzystania z niniejszego serwisu www.oczamirodzica.pl, którego właścicielem i operatorem jest oczamirodzica.pl

 

 

 

2. Charakter i cele portalu

 

 

 

Portal www.oczamirodzica.pl jest serwisem informacyjno-reklamowym mającym na celu gromadzenie ofert firm oferujących swoje usługi.

 

 

 

3. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

 

 

 

Firma, która pragnie dodać do bazy www.oczamirodzica.pl swoją ofertę, musi dokonać rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Zarządzania umożliwiającego dodanie oferty.

 

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z portalu www.oczamirodzica.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 

 

4. Prawa i możliwości użytkowników portalu

 

 

 

Rejestrując się na portalu www.oczamirodzica.pl

·         zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

·         akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z portalu,

·         zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do portalu przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,

·         zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do portalu za pomocą Twojego loginu i hasła dostępu do portalu www.oczamirodzica.pl

 

 

 

5. Płatności

·         Usługi świadczone przez portal www.oczamirodzica.pl, które zostały wymienione w Cenniku są odpłatne.

·         Opłata jest płatna z góry (przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług dodatkowych płatnych).

·         Opłata za Usługę dodatkowo płatną nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

·         www.oczamirodzica.pl wystawi fakturę VAT Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

·         www.oczamirodzica.pl wystawi fakturę VAT Klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie złożone w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty.

·         Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

·         Faktura VAT zostanie wystawiona po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

·         Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

6. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

 

 

 

Udostępniając portal, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne

materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

 

Portal www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za źródło uzyskanych treści i zdjęć przez naszych klientów i osób z nami współpracujących.

 

Portal www.oczamirodzica.pl zastrzega możliwość blokowania kont w przypadku nie dotrzymania warunków zawartych w regulaminie.

 

 

 

7. Aktywność użytkowników w portalu www.oczamirodzica.pl , przesyłanie materiałów

 

 

 

Masz prawo przesyłania do portalu www.oczamirodzica.pl swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników portalu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

 

 W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach portalu i konta:

 

·         nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, erotycznych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

·         nie może naruszać praw innych użytkowników portalu, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych.

·         Nie będziesz wykorzystywać mechanizmów portalu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

·         Zgadzasz się, aby wydawca portalu www.oczamirodzica.pl miał prawo do modyfikacji Twojej wizytówki ( błędy ortograficzne, literówki. ) Redakcja www.oczamirodzica.pl oferuje pomoc w tworzeniu Twojej wizytówki.

 

 

 

8. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

 

 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone na portalu www.oczamirodzica.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy portalu www.oczamirodzica.pl

 

 

 

9. Wyłączenia gwarancji

 

 

 

·         W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia portal www.oczamirodzica.pl takim jaki jest.

·         Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane na portalu www.oczamirodzica.pl materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z portalu www.oczamirodzica.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

·         Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem portalu www.oczamirodzica.pl oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

·         Wydawca portalu www.oczamirodzica.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

·         Wydawca portalu www.oczamirodzica.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona na portalu www.oczamirodzica.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

·         Portal www.oczamirodzica.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty, dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.

·         Portal www.oczamirodzica.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania portalu www.oczamirodzica.pl  w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

·         Portal www.oczamirodzica.pl  nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.